انجمن علمي قرآن

 


 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاري مسابقات شنا در ناحيه 

و باز هم خلق افتخاري ديگر

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                              

  

 

 

 

آدرس : لطفا آدرس هم در زير نقشه اضافه شود : كرج - خيابان شهيد صدوقي - جنب پايگاه بسيج شهيد صمصامي - مدرسه تيزهوشان فرزانگان 2
تلفن : 026-32826812
دورنگار : 026-32826813
رايانامه : school@farzanegan-karaj.ir
آدرس : لطفا آدرس هم در زیر نقشه اضافه شود : کرج - خیابان شهید صدوقی - جنب پایگاه بسیج شهید صمصامی - مدرسه تیزهوشان فرزانگان 2
تلفن : 026-32826812
دورنگار : 026-32826813
رايانامه : school@farzanegan-karaj.ir